De Duurzame Top in een notendop!

[for English see below]

Maandag 15 april hebben wij een speciale Stadshart Top over duurzaamheid gehouden. Dit hebben wij samen met Laura van Rutten van het Klimaatmuseum georganiseerd. Bij ijsregen en onweer kwamen 40 bikkels bij elkaar in VOX-POP, de creatieve broedplaats van de faculteit der geesteswetenschappen van de UVA.

Hier een korte samenvatting van de werksessies en activiteiten:

Cascoland

Linda de Kooning van Cascoland heeft een hele mooie introductie gegeven over hun werk en hoe circulariteit ook tot een product en uiteindelijk tot een inkomen kan leiden. De proeftafel met brood en chutneys was een groot succes.

Circulair Buurtmerk

Om de circulaire economie in de buurt een impuls te geven, betrekken we kinderen op de basisschool; zij kunnen plannen bedenken, een logo tekenen en langs de deuren gaan. De ‘Nieuwmarktzeep’ wordt het eerste product. Bewoners kunnen straks hun frituurvet inleveren om er zeep mee te laten maken. En hun lege zeepflesjes laten bijvullen op één of meer punten in de buurt. Daar is ook informatie te vinden over alle duurzame mogelijkheden in de buurt.

Tekenworkshop Klimaatkoppen

Deelnemers hebben onder begeleiding van Tom Heerschop, artist in residence bij het Meertens Instituut, hun zelfportret gemaakt over hoe ze zich voelen over het klimaat. Alle Klimaatkoppen worden in het Klimaatmuseum geëxposeerd in Vox Pop vanaf 16 mei te bezoeken.

Verduurzaming corporatiebezit

Wooncoperaties hebben een verplichting hun bezit per 2028 op energielabel D te krijgen. Samen met Paul Wallerbos duurzaamheid coördinator van de gemeente en Guust van Stichting !Woon voerden wij een discussie hoe de corporaties met bewoners om tafel te krijgen om een transparante gesprek over de planningen en vervolgstappen te initiëren. Streven is na de zomer in ieder geval met stadsgenoot, de grootste woningbezitter in onze buurt om tafel te gaan en een eerste aanzet te geven dat verduurzamen een zaak van samen doen en initiatieven honoreren is.

Afval vissen met ’t Juiste Tuig

De roeiers van roeisloepvereniging ’t Juiste Tuig kwamen diverse mensen van de Stadshart Top oppikken om afval te vissen. Binnen een uur waren drie grote zakken gevuld, een mooie bijdrage aan een schoon Amsterdam. Trots!

Duurzame Hub Uilenburgereiland

Een boeiende tafel waar diverse afvalstromen zijn geïnventariseerd, wat een recycle hub voor rol kan vervullen in de buurt en welke stappen het eerst genomen kunnen worden.
Al met al een tafel met nieuwe inzichten, nieuwe invalshoeken, mogelijke partners en veel enthousiasme. Dit plan krijgt zeker een vervolg.

Vergroenen

Stadshart vergroeners hebben zich tijdens deze Top verenigd! Van het verfraaien van boomsspiegels tot grootschalige groene acties….er is behoefte aan meer onderling contact zodat de buurt beetje bij beetje meer kan vergroenen. Ook op de hoogte blijven? Sluit je aan bij de Groene Groep Stadshart door een bericht te sturen naar Gerbina: 06-59924699

[English version]

The sustainable Top in a nutshell

On Monday April 15 we held a special city center summit on sustainability. We organized this together with Laura van Rutten from the Klimaatmuseum. In freezing rain and thunder, 30 tough guys came together in VOX-POP, the creative breeding ground of the UVA’s Faculty of Humanities.

Here is a brief summary of the work sessions and activities:

Cascoland

Linda de Kooning from Cascoland has given a very nice introduction to their work and how circularity can also lead to a product and ultimately to an income. The tasting table with bread and chutneys was a great success.

Circular Neighborhood Brand

To boost the circular economy in the neighborhood, we involve children in primary school; they can come up with plans, draw a logo and go door to door. The ‘Nieuwmarkt zeep’ will be the first product. Residents will soon be able to hand in their cooking oil to have soap made with it. And have their empty soap bottles refilled at one or more points nearby. There you can also find information about all sustainable options in the area.

Drawing workshop Climate headlines

Under the guidance of Tom Heerschop, artist in residence at the Meertens Institute, participants made their self-portrait about how they feel about the climate. All Climate Heads are exhibited in the Klimaatmuseum in Vox pop from may 16 on.!

Making corporate houses more sustainable

Residential operations are obliged to obtain energy label D for their properties by 2028. Together with Paul Wallerbos, sustainability coordinator of the municipality, and Guust from the !Woon Foundation, we had a discussion about how to get the corporations to sit down with residents to initiate a transparent conversation about the plans and next steps. In any case, the aim is to sit down with fellow citizens, the largest home owner in our area, after the summer and to provide an initial impetus to show that sustainability is a matter of working together and honoring initiatives.

Trash fishing with ’t Juiste Tuig

The rowers of the rowing sloop club ’t Juiste Tuig came to pick up several people from the Stadshart Top to fish for waste. Three large bags were filled within an hour, a nice contribution to a clean Amsterdam. Pride!

Sustainable Hub Uilenburgereiland

A fascinating table where various waste flows are inventoried, what role a recycling hub can play in the neighborhood and which steps can be taken first.
All in all, a table with new insights, new perspectives, possible partners and a lot of enthusiasm. This plan will certainly be followed up.

Greening

Stadshart greeners have united during this Summit! From beautifying tree mirrors to large-scale green actions… there is a need for more mutual contact so that the neighborhood can become more green little by little. Would you also like to stay informed?
Join the Green Group Stadshart by sending a message to Gerbina: 06-59924699