[for English see below]

Jubileum Editie

Deze Stadshart Top was een jubileum editie, nummer 25 alweer. In KunstRUIM waren zo’n 45 mensen aanwezig, verspreid tussen de kunstwerken.

Hierbij een korte samenvatting van de thema’s die voorbij kwamen:

Verhalen van de buurt

Geïnspireerd door de vraag ‘Hoe brengen we de verhalen van deze wijk tot leven?’, hielpen de tafeldeelnemers Roods met een eerste aanzet. Binnenkort lanceert Roods een reeks audioverhalen met beelden in hun app, gratis te lopen in onze buurt. Ben of ken jij nou iemand die verhalen te vertellen heeft over de buurt, die echt niet mogen ontbreken? Neem dan contact op met Paul via [email protected]

BLY gaat door

Het idee dat ieder mens in de straat één ander mens heeft om zo fatale eenzaamheid tegen te gaan. Bert en Louke zijn hier in hun straat al mee begonnen en dit idee mag als een sneeuwbal verder door gaan rollen. Hoe doe je dat nou met mensen die niet op contact zitten te wachten? En hoe zet je de eerste stap? BLY’s onderzoek wordt inmiddels professioneel ondersteund en zal binnenkort resulteren in een workshop/training: hoe dit te doen in jouw straat. Stuur BLY een mail als je op de hoogte wilt blijven van de data.

Workshopaanbieders

Iedere workshopaanbieder zoekt naar manieren om haar aanbod onder de aandacht te brengen. En soms blijkt het best moeilijk om de buurt te bereiken. In deze tafelsessie vonden workshopaanbieder elkaar en werden er manieren bedacht om elkaar te ondersteunen en versterken. Denk aan een speciale buurtzuil, elkaars posts via de socials delen en werken aan een buurtplatform.

Instagram

Tafeldeelnemers kregen van Anja een spoedcursus Intagram. Zij leerden makkelijk toe te passen acties om hun lokale initiatief te versterken.

WAAGhalzen

In het Stadshart zijn vele initiatieven die gedragen worden door een generatie bewoners die in het verleden veel voor elkaar gebokst heeft gekregen en nog steeds erg actief is. Aan tafel is de WAAG met deze groep in gesprek gegaan als startschot voor een onderzoek hoe er binnen deze initiatieven ruimte gecreëerd kan worden voor de betrokkenheid van een jonge(re) generatie stadsbewoners.

Kennismakingstafel

En tot slot is er altijd de mogelijkheid om aan te sluiten aan de tafel waar je kennis kunt maken met de Stadshart Top en de Stadshart Top met jou.

Oproepjes

Tijdlijn

De Boomsspijker bouwt samen met buurtgenoten aan een tijdlijn van de Nieuwmarktbuurt met persoonlijke herinneringen. We laten graag aan een jonge generatie (Engelstalige) bewoners zien wat een rijke historie deze buurt kent. Wij zijn op zoek naar jouw verhaal en/of foto! Neem contact op met Floortje voor jouw bijdrage aan de tijdlijn. Een voorproefje laten we zien op 1 april, tijdens de Boomsspijker Open Avond.

KunstRUIM Wallen Festival

Gaat samen met kunstenaars en buurtbewoners gedurende 1 week kunstwerken maken die gepresenteerd worden tijdens het Wallen Festival. Wil je meedenken? Kunstenaars koppelen aan buurtbewoners of op een andere manier betrokken zijn? Stuur dan een maltje naar Sandrina en Harm van KunstRUIM.

[English version]

Anniversary Edition

On March 5th the Inner City Summit enjoyed its 25th anniversary. Around 45 people gathered at KunstRUIM to collaborate for the neighbourhood, spread among the artworks.

Here’s a brief summary of the topics that were discussed:

Neighborhood Stories

‘How do we bring the stories of this neighborhood to life?’ Soon, Roods will be launching a series of audio stories including images in their app, free to walk around in our neighborhood. The table participants helped Roods by sharing their ideas. Do you know someone who has stories to tell about the neighborhood that really shouldn’t be missed? Contact [email protected].

BLY is still going strong

Each person in the street should have one other person to counteract fatal loneliness. Bert and Louke are striving for this goal in their street, and encourage others to follow their example. How do you approach people who are not open to contact? And how do you take the first step? BLY’s research is now professionally supported and will soon result in a workshop/training: how to do this in your street. Email BLY if you want to stay informed about the dates.

Workshop Providers

Every workshop provider is looking for ways to promote their offerings. It can be difficult to reach the neighborhood. In this table session, workshop providers met and came up with ways to support and strengthen each other. A special neighborhood column, sharing each other’s posts via social media, and working on a neighborhood platform were some ideas that came out.

Instagram

Table participants received an Instagram crash course from Anja. They learned easy-to-apply actions to strengthen their local initiative

Introduction Table

As always, there was also the option to join the introduction table, get to know the Inner City Summit and vice versa.

Other calls

Timeline

De Boomsspijker is teaming with neighbors to build a timeline of the Nieuwmarkt neighborhood with personal memories. We’d love to show a young generation of (English-speaking) residents the rich history of this neighborhood. We’re looking for your story and/or photo! Contact Floortje to contribute to the timeline. We’ll give a preview on April 1st, during the Boomsspijker Open House.

KunstRUIM Wallen Festival

KunstRUIM will host a week-long collaboration between artists and residents to create artworks that will be presented during the Wallen Festival. Like to join the brainstorm? Match artists with residents or be involved in another way? Send an email to Sandrina and Harm from KunstRUIM.