[For English, see below]

Een record aantal deelnemers nam 31 januari deel aan de Stadshart Top bij de Boomsspijker.

Dankzij alle waardevolle bijdragen zijn er plannen gemaakt rond communicatie tussen gemeente en buurt, duurzaamheid, een schone buurt en sociale activiteiten.

Hier een samenvatting van wat is besproken, bedacht en gedaan:

 • Medio april houden we een Thema Top over Duurzaamheid. Hiervoor  is bedacht dat álle stakeholders erbij moeten zijn; woningbouwverenigingen, bewoners, experts. Net als alle duurzaamheidsthema’s; klimaatadaptatie, water, lucht, energie, circulaire economie, etc. De Top is geslaagd als er een concrete pilot uit voortkomt waarin alle aspecten samenkomen.
 • Voor Clean Up Your City is nagedacht over manieren om de organisatie te laten groeien; straatambassadeurs, een Clean Up Festival en een kinderraad bijvoorbeeld. De eerste straatambassadeur is al opgestaan!
 • Het kraakpand op de Kromboomssloot is een ‘social center’ begonnen. Hiervoor zijn volop ideeën bedacht om aan te sluiten bij wensen van de buurt: een 50+ dansavond, poetry night, weggeefwinkel, een groene gevel en voorlezen voor de kinderen.
 • Bij het bewonersloket van de gemeente loopt het geen storm. Belangrijkste oplossing volgens bewoners: kom naar ons toe, in plaats van andersom. Goede opvolging, gezelligheid (een borrel) en een betere naam (mopperbalie?) kunnen ook helpen.
 • Gebiedsmakelaar Nicolette vertelde waarom overlast melden echt belangrijk is. Alleen zo weet de gemeente waar het knelt. Mocht er niet adequaat op de melding gereageerd worden, dan kun je altijd terecht bij je gebiedsmakelaar.
 • Aan de kennismakingstafel namen mensen plaats die voor het eerst bij de Top waren. Zij bleken vooral op zoek naar kennismaking met en betrokkenheid tussen mensen, activiteiten en organisaties in de buurt.

[English version]

Looking back on Stadshart Top #24…

A record number of participants took part in the Stadshart Top at the Boomsspijker January 31.

Plans were made for communication between the municipality and the neighborhood, sustainability, a clean neighborhood and social activities.

Here is a summary of what was discussed, devised and done:

 • In mid-April we’re organizing a Topic Top on Sustainability. This table concluded that all stakeholders must be involved: housing associations, residents, experts. Just as all aspects of sustainability should be covered: climate adaptation, water, air, energy, circular economy, etc. The desired outcome is a concrete pilot in which all aspects come together.
 • The Clean Up Your City table thought about ways to grow the organization; street ambassadors, a Clean Up Festival and a children’s council, for example. The first street ambassador presented herself then and there!
 • The squat on Kromboomssloot has started a ‘social center’. Plenty of ideas were devised to meet the needs of the neighborhood: a 50+ dance evening, poetry night, a giveaway shop, a green facade and readings for the children.
 • The municipality’s residents’ counter has been rather quiet. Residents at this table shared their advice: you should come to us, instead of the other way around! A better name such as ‘complaint counter’ might also help, as well as better follow-up and sharing a fun moment (weekly drinks?).
 • ‘Gebiedsmakelaar’ Nicolette explained why reporting nuisance is really important. This helps the municipality learn of local problems. If your report does not get an adequate response, you can always contact your gebiedsmakelaar.
 • Those who joined the Top for the first time were welcomed at the introductory table to share their intentions and wishes. They were mainly looking to get acquainted with other active people and organizations in the neighborhood.