[English see below]

Bij het prachtige Marionetten Theater beleefden we op 16 oktober een genoeglijke Top vol vruchtbare kennismaking en planvorming.

Hieronder komen de besproken onderwerp kort aan bod. 

Clean Up Your City – doe mee op 10 november

Hoe mobiliseren we mensen voor Cleanups? De belangrijkste uitkomst is om events te organiseren op specifieke (vaste) dagen met een sociaal element eraan gekoppeld. Op 10 november houden we ihkv Amsterdam Cleanup Day ook in onze buurt een groot Clean Up Your City event. Meedoen? Ga naar www.cleanupyourcity.nl en meld je aan via de e-mail of op instagram.

Buurtkamer: kom langs en draag bij!

Op het Oudekerksplein 30 is onlangs de Buurtkamer geopend, een ontmoetingspunt voor iedereen op en rond het plein. Kom langs op zondag (14-17), dinsdag (vanaf 10 uur) en donderdagochtend (10-12). De Buurtkamer zoekt nog programmering, vrijwilligers en enige funding.

Internationals in de community

Aan deze productieve tafel zijn plannen gemaakt voor drie activiteiten: 

  • Samenwerking zoeken met de Vrijwilligerscentrale om mogelijkheden voor Engelstaligen op te nemen
  • Samen lol hebben (door de oprichting van een koor met Nederlandse en internationale leden en een repertoire vanuit verschillende culturen en talen)
  • Workshops organiseren om internationals op weg te helpen bij het organiseren van eigen buurtprojecten

Wil je aanhaken? Mail Yulia – [email protected]

Maak kennis met gebiedsmakelaar Nicolette

Nicolette van der Scheer is sinds kort gebiedsmakelaar voor de Wallen. Zij vormt de brug tussen de buurt en de gemeente. Buurtgenoten schoven aan om kennis te maken en diverse onderwerpen te bespreken waaronder stijgende huren en de wens om een Jazz Café te vestigen.
 
Als vijfde tafel was er gelegenheid tot ‘vrije kennismaking’, zonder vooropgezet thema of doel.

Ten slotte presenteerde Barbara Wichers Hoeth een dringende oproep: Al sinds decennia luidt op 5 december Sinterklaas de klok in de Oude Kerk. Barbara en Willy hebben dit al die tijd georganiseerd en dragen nu graag het stokje over. Er is een draaiboek, netwerk, pietenkleren en nog een potje geld. Ze zoeken minimaal twee enthousiaste bewoners. Meer weten? Bel Barbara op 06-23478135.

[English version]

How was Top #22?

Last Monday evening we enjoyed a fruitful meeting hosted by the beautiful Marionetten Theater. New connections were made and plans set into motion.

Below you’ll find a few notes on each topic discussed.

We look forward to welcoming you at the next Top on Wednesday December 13th in the morning + festive lunch. Please sign up, details will be forthcoming.

Clean Up Your City – join the Cleanup on Nov 10th

How can we actively involve people in cleanups? Main conclusion is to organise events on specific (fixed) days, including a social element. On Nov 10th – Amsterdam Cleanup Day – we will do a big Cleanup of this neighbourhood. Like to join? Visit www.cleanupyourcity.nl and send an e-mail or follow @cleanupyourcity on instagram.

Buurtkamer: living room for the neighbourhood

You are welcome to drop in at the Oudekerksplein 30. The new Buurtkamer is open Sundays (2-5pm), Tuesdays (from 10am) and Thursday mornings (10-12). They are also looking for programme contributions, volunteers and a little funding.

Internationals in the community

This productive table made plans for three activities: 

  • Meet and collaborate with the Vrijwilligerscentrale to publish possibilities for the English speaking community
  • Have fun together (establish a mixed Dutch and Internationals choir with repertoire spreading across different cultures and languages)
  • Organize workshops to introduce internationals to the possibilities of developing their own projects supporting the community

Like to  get involved? Contact Yulia – [email protected]

Meet gebiedsmakelaar Nicolette

Nicolette van der Scheer is the new ‘gebiedsmakelaar’ for the Wallen. She acts as a bridge between the neighbourhood and the gemeente. A few people joined the table to make her acquaintance and discuss various topics including rising rent and plans for a new Jazz Café.
 
The fifth table was dedicated to simply meeting one another, without an agenda.
Finally Barbara Wichers Hoeth presented an urgent call. Every December 5th, Sinterklaas rings the bell at the Oude Kerk. This tradition has been organised for decades by Barbara and Willy. Now, they hope to pass this on to at least two volunteers. They can provide the script, a network, budget and costumes. Interested in hearing more? Give Barbara a call – 06 23478135